Artist Collective Kunst & Art by Meter in Art Fair Suomi – International Contemporary Art Festival in Cable Factory, Helsinki 23rd-26th May 2019 
Opening 22nd May 5-8pm. Welcome!

Art by Meter is an art installation and a social sculpture by Artist Collective Kunst in Art Fair Suomi Festival for Contemporary Art in Cable Factory in May 2019. Art by Meter is a collective installation and a social sculpture where art is sold by meter. Carnivalistic work comments on value of art and artists´ work as well as art being subject of trading and investments.

Artist Collective Kunst curated to Art by Meter installation a selection of artists who exhibited at Gallery Lapinlahti during the years 2016-2019.

In the installation, art is produced in continuous feed and buyers can purchase it by meter. Everyone participating in Art By Meter together with members of Artist Collective Kunst create a social sculpture. We comment on the value of art and the structures outside the art field that define art as a product, a commodity, an investment, a tool to enhance well-being, a third-party earnings logic, an export product or a flagship project. Art is created by a professional artist who should be paid for their work. The artist’s livelihood consists of 63% other income; income transfers and non-artistic work, 14.5% revenue from artistic work, 4% wages and salaries for artistic work, 18% grants and 1% copyright rewards for artistic work.

The discourse often overlooks the fact that arts and culture create jobs. The arts and culture have against all economic and political realities grown over the last few years. Cultural industries generate 3.6 % of Finland’s gross domestic product (including the gaming industry). That is more than, for example, forestry or accommodation and catering. The cultural industries also employ more Finns than the lumber industry and the chemical industry together. (reference: https://taiteilijalehti.fi/kulttuuri-ja-luovat-alat-ovat-suomen-suurimpia-tyollistajia-nain-eri-eduskuntapuolueet-kasvattaisivat-taiteen-rahoitusta/)

Art By Meter sales revenue is divided equally among all the artists participating in the work.

***

Taiteilijakollektiivi Kunst & Art by Meter Art Fair Suomi – nykytaiteen festivaaleilla Kaapelitehtaalla Helsingissä 23-26.5.2019 
Avajaiset 22.5. klo 17-20. Tervetuloa!

Art by Meter on taiteen metritavarakauppa, kollektiivinen installaatio ja sosiaalinen veistos. Karnevalistinen teos kommentoi taiteen ja taiteilijan työn arvostusta sekä taidetta sijoituksena ja kaupankäynnin kohteena.

Taiteilijakollektiivi Kunst on kuratoinut Art by Meter installaatioon Galleria Lapinlahdessa vuonna 2016-2019 aikana esillä olleita taiteilijoita.

Messuilla taidetta sylkee jatkuvalla syötöllä taidekone, josta taiteen ostajat voivat hankkia taidetta metritavarana. Ostajat ja kauppiaina toimivat Taiteilijakollektiivi Kunstin jäsenet luovat yhdessä sosiaalista veistosta. Teoksella kommentoimme taiteen arvoa ja taiteen kentän ulkopuolisia rakenteita, jotka määrittävät taiteen tuotteena, kulutushyödykkeenä, investointina, hyvinvointia lisäävänä työkaluna, kolmansien osapuolten ansaintalogiikkana, vientituotteena tai kärkihankkeena.

Taidetta tuottaa ammatissaan toimiva taiteilija, jonka tulisi saada palkkaa työstään. Taiteilijan toimeentulo koostuu: 63% muut tulot; tulonsiirrot ja muu kuin taiteellinen työ, 14,5% myyntitulot taiteellisesta työstä, 4% palkat ja palkkiot taiteellisesta työstä, 18% apurahat ja 1 % tekijänoikeuskorvaukset taiteellisesta työstä.
Keskustelusta usein unohdetaan taiteilijan toiminnan työllistävä merkitys. Taiteen ja kulttuurin alat ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana, vastoin kaikkia taloudellisia ja poliittisia realiteetteja. Kulttuurialat tuottavat Suomen bruttokansantuotteesta 3,6 prosenttia (sisältäen pelialan), siis enemmän kuin esimerkiksi metsätalous tai majoitus- ja ravitsemistoiminta. Kulttuurialat työllistävät myös enemmän suomalaisia kuin esimerkiksi metsäteollisuus ja kemianteollisuus yhteensä. (lähde: https://taiteilijalehti.fi/kulttuuri-ja-luovat-alat-ovat-suomen-suurimpia-tyollistajia-nain-eri-eduskuntapuolueet-kasvattaisivat-taiteen-rahoitusta/)

Metritaiteen myyntituotto tilitetään tasan kaikkien teokseen osallistuvien taiteilijoiden kesken.

Kuva / Image: Sofi Häkkinen, Unski Antti Immonen

Art Fair Suomi 2019 Festival

************************************

Yhteistyössä / In cooperation with:

 

Suomen Interfoto